Het jaar 1934

Na alle berichtgeving over ons concert van afgelopen zaterdag 9 maart, gaan we weer verder met de geschiedenis van onze vereniging.

Dit keer een groepsfoto uit 1934 en het Jaarverslag over 1934. In 1934 bestond de vereniging 15 jaar.

Over de foto is weinig bekend. Waar is de foto genomen? Misschien herkend iemand nog een muzikant op de foto?

In het Jaarverslag geeft secretaris H. Bosch de goede verstandhouding aan tussen dirigent E. Mooy en het bestuur. Ook de leden worden geprezen voor hun inzet en de behaalde resultaten op concoursen. De medelevendheid van de burgerij is ook zeer te prijzen. De voorzitter (E. Polhoud) heeft te kennen gegeven ermee op te houden en zich niet meer herkiesbaar te stellen omdat hij wegens zijn bedrijf de belangen van de vereniging niet meer naar behoren kan behartigen. De voorzitter wordt uitvoerig bedankt voor zijn inzet en werkzaamheden tijdens zijn voorzitterschap. Het bestuur zag er daarna als volgt uit:

  • Voorzitter H.J.W. Spruytenburg
  • 2e Voorzitter H. Jansen
  • Secretaris H. Bosch
  • 2e Secretaris St. van Boeijen
  • Penningmeester W. Kieft
  • 2e Penningmeester A. Pieper
  • Bibliothecaris C.J. van de Brink
  • Commissaris van Orde J. van Losenoord
  • Algemeen Adjunct G. Seegers

In 1934 werd ook de nieuwe Muziektent geopend. (Waar heeft deze gestaan?) Ook wordt beschreven dat het donkere tijden zijn, de crisis overheerst en men al het mogelijke moet blijven doen om de vereniging in leven te houden. “Wij moeten het ideale gebouw van de toekomst schetsen in ons eigen kracht, en daaruit de moed putten om ons werk ongeschonden door het diepe dal van den huidigen moeilijken tijd dragen naar de hooge toppen van een nabije toekomst”, aldus Bosch. Oproep wordt gedaan aan de leden om hieraan mee te werken en het bestuur bij zijn beslissingen te steunen. “Dus is er iets, bespreekt dat met U bestuur, doch nooit of te nimmer op straat, dat brengt geen opbouw, het doet afbreuk.” Bosch besluit zijn Jaarverslag met de woorden: “Ik besluit thans met den wensch, dat 1935 voor ons allen en voor onze Vereeniging een jaar moge worden van opbloei, en dat wij elkaar zullen vinden in het schoone doel der muzikale ontwikkeling, tot steun van onze thans krachtige Vereeniging “Excelsior”.”

In dit bericht zijn ook nog de Notulen der Jaarvergadering op 8 februari 1934 bijgevoegd. Hierbij zijn ook de leden aanwezig. (Tegenwoordig houdt Excelsior 1 a 2 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering met haar leden) Tijdens de Jaarvergadering vindt altijd een jaarverslag van de secretaris en penningmeester plaats. Evenals een verslag van de Kascommissie die de financiële boeken controleert. Het batig saldo in 1934 betrof Fl. 25,35…..